Vissza a tanszék fő oldalára


NEMZETKÖZI KONFERENCIA

A konferencián elhangzott előadások írásos változatai a következő aldalakon!
2001. április 24-25-én Robothadviselés címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Honvéd Vezérkar Vezetési Csoportfőnöksége, az MHTT Elektronikai-Informatikai Szakosztálya és a ZMNE Elektronikai hadviselés tanszéke. A rendezvény fő védnöke Dr. Szabó Miklós nyá. vezérőrnagy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora, védnökei Mikita János ezredes a HVK vezetési csoportfőnöke, Dr. Szabó József nyá. mk. vezérőrnagy, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, valamint Szalay Miklós a HM EI Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Az elnökségben helyet foglaltak még Dr. Botz László nyá. altábornagy, a HM EI Rt. Stratégiakutató igazgatója és Dr. Rajki Tibor mk. ezredes, a HVK Elektronikai Hadviselés Osztály vezetője.

Az elnökség

Dr. Szabó Miklós
Dr. Szabó Miklós rektor megnyitójában hangsúlyozta: "A konferencia külön értéke, hogy a magyar előadók nagy része angol nyelven vállalta előadásának megtartását, mivel a modern kutatónak készség szinten kell rendelkeznie a kutatási eredményeinek nemzetközi fórumokon való megjelentetésével. A kutatók számára ez nem cél, hanem eszköz, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek és önmagukat is megismertessék".
Dr. Szabó József a Hadtudományi Társaság elnöksége és tagsága nevében köszöntötte az EI Szakosztály megjelent tagjait, minden előadót és érdeklődőt. Úgy értékelte, hogy a Robothadviselés konferencia szerves folytatását képezi a néhány nappal korábban Szolnokon megrendezett repüléstudományi konferenciának, mivel a repülés, az elektronika és a robottechnika millió szállal összekötődő szakterületek.

Szalay Miklós a HM EI Rt elnök vezérigazgatója kihangsúlyozta, hogy a HM EI Rt. nagy örömmel tett eleget a konferenciára való meghívásnak, mivel az Rt. által folytatott kutatás-fejlesztés szoros kapcsolatban áll a tudományos kutató műhelyek által végzett munkával. A HM EI Rt. igyekszik hozzájárulni, hogy a Magyar Honvédség és a társ szervezetek műszaki színvonala fejlődjön, gazdasági lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a tudományos kutatásokat, és a kapcsolódó rendezvényeket.

Az előadások sorát Dr. Makkay Imre mk. ezredes nyitotta meg Robots...Why? című előadásával. Ezt követte Dr. Botz László nyá. altábornagy angol nyelvű előadása, aki a HM EI Rt. innovációs céljait, a kutatás-fejlesztés főbb irányvonalait ismertette az elkövetkező évekre.
A külföldi vendégek előadásainak sorát Akiva Peled nyitotta meg, aki Izraelből érkezett és a MALAT cég pilóta nélküli repülő eszközökkel szerzett tapasztalataiba engedett bepillantást Unmanned Aerial Systems, The Israeli Experience című előadásában. Bemutatta azt az utat, ahogy a közel-keleti háborúk során a repülők és a fedélzeti elektronikai rendszereik fejlődtek, ahogy a harci képességek nőttek az újabb és újabb konstrukciók megjelenésével.
Dr. Rohács József a BME Repülőgépek és Hajók Tanszékének vezetője A MEMS technológiára épülő harcászati mikro robotok című előadásában bemutatta azt a csupán néhány éves múltra visszatekintő, valóban forradalmi technológiát, amelyet a mikro méretű elektromechanikus gépek hoztak.
Ezt követően Prokob Tibor mk. alezredes Surveillance of Unmanned Aerial Vehicle című előadásában a pilóta nélküli repülők felderíthetőségével, a perspektivikus felderítési eljárásokkal és az UHF sávú rádiólokációs eszközök fejlesztési lehetőségeivel foglalkozott.
Dr. Huszár András ro. alez. A bioetika katonai vonatkozásai és a nem halálos fegyverek című előadásában a mérnöki gondolkodástól első látásra kissé távolabb eső területről, a bioetikáról tartott előadást. Végighallgatva az előadást, a hallgatóság számára világossá vált, hogy amikor a korszerű hadviselés eszközeit kutatjuk, a halott nélküli háborúról beszélünk, akkor abban a nem halálos fegyvereknek, az automatizált robot harceszközöknek, az intelligens fegyvereknek, a különböző vegyi- és más anyagoknak nemcsak a műszaki, technológiai kérdéseire, de a humán biológiai és etikai aspektusaira is különösen nagy gondot kell fordítani.


Dr. Makkay Imre


Akiva Peled


Molnár András

Molnár András a Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Informatikai Főiskolai Karáról érkezett és Önjáró robotok a modern hadviselésben című előadásában a konstruktőr, a tervező mérnök és gyakorlati alkalmazó szemszögéből mutatta be, hogy milyen főbb kutatási irányok, gyakorlati eredmények születtek a világon és saját eddigi munkája során. A konferencia résztvevői működés közben is megtekinthették az előcsarnokban bemutatott kis robotjárműveit, illetve video bejátszásokban győződhettek meg a lépkedő robotok vezérlésének nehézségeiről.


Molnár András önjáró robotjai


A külföldről érkezett előadók sorában a Brnoi Katonai Akadémiáról érkezett Pavel Pouc előadása következett, amelynek címe Mathematical Model of DS SS Detection volt. Előadásában egy mai, élő probléma, a direkt szekvenciális szórt spektrumú kommunikációs rendszerek detekciójának és analizálásának problémájával foglalkozott. Mondanivalója szorosan kapcsolódott az egy évvel ez előtti konferenciánkon elhangzott előadásához, annak mintegy folytatását képezte.
A délelőtti előadások sorát Dr. Haig Zsolt alezredes (ZMNE) Command and Control Systems in the XXI. Century című angol nyelvű előadása zárta, amelyben a modern hadszíntér már megvalósulás alatt álló, illetve perspektivikus katonai vezetési rendszereibe pillanthattunk be. Példaképpen az amerikai FORCE XXI. program keretében kidolgozott különböző rendeltetésű, és szintű rendszerekről volt szó, amelyek elvi és technológiai elemei néhány éven belül minden bizonnyal a NATO rendszerei szempontjából is iránymutatóak lesznek.
A délutáni program keretében a konferencia előadásai két szekcióban folytatódtak. Az I. szekciót Dr. Túrmezei Péter és Dr. Nemcsics Ákos előadása nyitotta meg Solar Cell Structures Suitable for Military Applications címmel. Egy minden felhasználó számára fontos kérdést, az energiaellátás problémáját elemezték, majd a korszerű napelem cellákkal való megoldás lehetőségeit mutatták be. Ezután Dr. Váncsa Julianna őrnagy és Vágó Ferenc mk. őrnagy (ZMNE) előadása következett Vágó Ferenc előadásában Information Security in Military Environment címmel angol nyelven. A szerzők az információs kor egyik legújabb és egyre nagyobb jelentőségű biztonsági kihívását, az információs rendszerek biztonságát, valamint a katonai információs hálózatok különös jellemzőit elemezték az előadásban.

Pevel Pouc


Dr. Haig Zsolt
A mai technológia nyújtotta lehetőségek és a digitális hadszíntér kapcsolatáról beszélt a következő előadó, Kovács László mk. százados, Ph.D hallgató Today's Technology and the Digital Battlefield című előadásában. Példákkal meggyőzően illusztrált előadásában jól demonstrálta, hogy a polgári szféra technikai eredményei milyen nagy ütemben kerülnek be a csapatvezetésbe, hogy megváltozik a fegyverzetek minősége és a vezetés technikája, majd ennek következtében a haderő képessége összességében is.

Az I. szekció előadásainak sorát e sorok lejegyzője Ványa László mk. alezredes (ZMNE) folytatta Kommunikációs zavaró robotok a digitális hadszíntéren című előadásával. Előbb a harcászati-hadműveleti rádiókommunikációs rendszerek területén lezajlott változásokat, majd az elektronikai hadviselési rendszerek előtt álló kihívásokat mutatta be, azután pedig - a Robotkonferencia alapgondolatához csatlakozva - a kihívásoknak megfelelni képes automatizált, új generációs, egyszeri felhasználású zavaró berendezés rendszertechnikai kialakítását.
Ezután a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar oktatója, Balogh Károly mk. őrnagy Wireless Data Communications in 21st Century címmel a vezeték nélküli adatátvitel jelenlegi és jövőbeli perspektivikus technikáit mutatta be a szüntelenül növekvő információs szükségletek tükrében úgy katonai, mint polgári szemszögből nézve.
Az I. szekció délutáni programját Fekete Károly mk. alezredes (ZMNE) Computer Defence with Regard to Convergence of Military Infocommunications című előadása zárta. Kiemelte, hogy a kommunikáció és a komputerizáció napjainkra elválaszthatatlan, integrált rendszerek létrehozását tették lehetővé, hiszen a számítógépes hálózatok kommunikáció nélkül ugyanúgy elképzelhetetlenek, mint a kommunikációs hálózatok a vezérlő, rendszerfelügyelő számítógépek nélkül.
A délutáni program során a II. szekcióban az alábbi előadások hangzottak el: Apostol Attila (ZMNE BJKMFK) A GPS szerepe az automatizált (robot) adatgyűjtő és vezérlő rendszerekben, Baranyay Lajos mk. alezredes (ZMNE) A jövő repülőgépei, Dr. Mezey Gyula (ZMNE) CAAT - Computer Aided Audit Techniques, Horváth Zoltán mk. őrnagy A térinformatika katonai alkalmazása a digitális harcmezőn, valamint Szűcs Endre őrnagy (ZMNE) Helyiségharc a XXI. században.


Dr. Szabolcsi Róbert
A konferencia második munkanapjának programját Dr. Szabolcsi Róbert a ZMNE Repülőtiszti Intézet Fedélzeti Rendszerek tanszék vezetője nyitotta meg MATLAB in Education at Department of Aircraft Onboard Systems című előadásával. Bemutatta, hogy a MATLAB program oktatásban való alkalmazása nemcsak a hallgatók műszaki tantárgyakkal kapcsolatos modellezési, számítási feladatait támogatja, hanem az angol nyelv elsajátításának is igen fontos gyakorlati eszköze.
Ezt követően a Brnoi Katonai Akadémiáról érkezett, és a korábbi konferenciáinkról már jól ismert Andrej Luč professzor következett, aki Trends of Development of Tactical Communication Systems című előadásában ismét a harcászati kommunikáció legkorszerűbb eszközeit, az adaptív rádiókészülékeket vette górcső alá.
A robottechnika egy speciális területéről, a fuzzy logikáról tartott előadást Dr. Pokorádi László, a Debreceni Egyetem főiskolai tanára Fuzzy Logic - The Mathematical Base of Robot Technique, Robot Warfare.

Szünet után Marton Csaba őrnagy (MK KFH) folytatta a mikro robotokat bemutató anyagok sorát a Légi felderítés mikro robotokkal című előadásával. Gyakran hihetetlen méretű és képességű, a miniatürizálás határait súroló repülőket láthattunk, amelyeket elsősorban a speciális felderítési feladatokra terveztek.
Dr. Seres György nyá. ezredes A digitális hadszíntér határai című előadásában arra kereste a választ, hogy mit is jelent tulajdonképpen a sokak által oly sokszor emlegetett digitális hadszíntér. A hadviselés és a hadszíntér általános fogalmából kiindulva megpróbálta definiálni, majd általános és specifikus jellemzőinek számbavételével megállapítani, hogy hol húzódhatnak a digitális hadszíntér határai.

Ezután egy, a maga nemében különleges és mondhatnánk, hogy megdöbbentő előadást hallhattak a jelenlévők Dr. Seebauer Imrétől, aki a Kulturális örökségünk és a MI (mesterséges intelligencia ) kutatás kapcsolata című előadásában különös kapcsolatokat tárt fel a magyar kultúra és a robottechnika alapjául szolgáló mesterséges intelligencia között. Csak javasolni lehet, hogy a gondolat pontosabb értelmezése céljából a téma iránt érdeklődők olvassák el a szerző írásban is megjelenő előadását.
Az utolsó előadásblokkban négy korreferátumot hallhattunk: Dr. Munk Sándor ezredes (ZMNE) Software Robots (Softbots), their Characteristics and Military Applications című előadását a szoftver robotokról, Rajnai Zoltán mk. őrnagytól (ZMNE) A hadszíntér nagysebességű digitális kommunikációs hálózatának kialakítási lehetőségeiről, Dr. Huszár András ro. alezredestől A távfelderítés szerepe a biológiai hadviselésben címmel és végül Dr. Vass Sándortól (ZMNE) a Szárazföldi harcászati robotok egyéni elektronikai védelme témában.

Dr. Seebauer Imre

Dr. Josef Shinar
A konferencia zárásaként a hallgatóság számára nyílt lehetőség arra, hogy elmondja véleményét, benyomásait a látottakról és hallottakról. Az izraeli Haifa Egyetemről érkezett Dr. Josef Shinar professzor tetszésének adott hangot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani konferencia sikere kötelezi a szervezőket a téma további kutatására, azonban a továbblépéshez szűkebb kutatási irányvonalakat kell kijelölni, ami mentén a további munkák irányítottan folytathatók.
Dr. Kádár Ferenc nyá. alezredes, mondhatni konferenciáink egyik leghűségesebb résztvevője hozzászólásában ismét az angol, vagy magyar előadási nyelv kérdésére tért vissza. Több javaslatot is tett arra, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a meghívott külföldi előadók is értsék a magyar előadókat és a magyar hallgatóság is mindig értse az angol nyelvű előadásokat. A cél és a megoldás az angol nyelv elsajátítása, de hát az addig hátralévő néhány évtizedig is tenni kell valamit.
Kántor Rezső a "Tanulással a Békéért és az Integrációért" alapítvány elnöke szintén a tolmácsolás szükségességére hívta fel a figyelmet, miközben a legmesszebbmenőkig támogatta, hogy az előadók a konferenciákat, mint gyakorlatokat, gyakorlópályákat használják a tudományos közélet előtti megjelenésre akár angolul, akár magyarul. A konferencia további erényeként emelte ki, hogy egyetlen előadó sem beszélt a napi problémákról, anyagi gondokról, nem kesergett egy-egy terület helyzetén, hanem rendkívül előremutatóan a jövőt vázolta fel, a lehetőségekre figyelt.
Dr. Makkay Imre mk. ezredes házigazdaként zárszavában megköszönte az előadók, szervezők munkáját, majd reményét fejezte ki, hogy szakmailag hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagabban térhetnek haza mind a vendégek, mind az előadók. Bejelentette, hogy a konferencia sikere, tanulságai alapján arra a következtetésre jutott a szervező bizottság, hogy javasolja 2002 évben a "II. ROBOTHADVISELÉS konferencia" megrendezését.

nya László mk. alez.
egyetemi adjunktus

HTML: Kovács László

 


© Elektronikai Hadviselés Tanszék
2001.