ZRÍNYI MIKLÓSNEMZETVÉDELMI EGYETEM

ITK ORIGO akkreditált vizsgahelyTudnivalók az ITK ORIGO nyelvvizsgákról A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2000. október 07-i testületi ülésén elfogadta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet az ITK ORIGO általános nyelvvizsgarendszerében akkreditált vizsgahelyként.

A vizsgarendszer nyelvei:

kétnyelvû: angol, francia, német, olasz és orosz
egynyelvû: magyar, mint idegen nyelv.

A ZMNE mint akkreditált vizsgahely, szóbeli (“A”), írásbeli (“B”)
és komplex (“C”) nyelvvizsgát szervez alap-, közép-, felsõfokon.

 

A nyelvvizsga követelményei
Az írásbeli nyelvvizsgák idõpontjai
A vizsgaközpont ügyfélfogadási ideje
Vizsgadíjak
Vizsgaeredmények tájékoztatási módja

Vissza a honlapra!

Tudnivalók az ITK ORIGO nyelvvizsgákról

Általános rendelkezések

 

Az általános nyelvvizsga a nyelvtudás valamely készségterületének mérésére szolgál a következõk szerint:

 1. az “A” típusú vizsga mindhárom fokon beszédértés és beszédkészség mérésére szolgáló feladatokból áll.
 2. a “B” típusú vizsga alapfokon íráskészség és olvasott szöveg értésének mérésére szolgáló feladatokból, valamint közép- és felsõfokon közvetítési készség mérésére szolgáló feladatokból is áll, amelyeknek megoldásához nyomtatott szótár használható. Ehhez kapcsolódik közép- és felsõfokon egy 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai teszt, amelynek megoldásához szótár nem használható.
 3. A “C” típusú vizsga alapfokon az a) és b) pontokban felsorolt négy készség mérésére szolgáló feladatokból, közép- és felsõfokon pedig az ott felsorolt öt készség mérésére szolgáló feladatokból áll. A “C” típusú vizsga két részben is teljesíthetõ. A vizsgák sorrendjét a vizsgázó szabadon megválaszthatja.
 1. alapfokon 60 perc
 2. középfokon 3,5 óra, amelybõl az elsõ 30 perc szolgál a teszt megoldására
 3. felsõfokon 4,5 óra, amelybõl az elsõ 30 perc szolgál a teszt megoldására

 

 1. alapfokon kb. 7-10 perc
 2. középfokon kb. 10-15 perc
 3. felsõfokon kb. 15-20 perc

 

- Bizonyítvány csak szóbeli vizsga (“A” típus), csak írásbeli vizsga (“B” típus), valamint írásbeli és szóbeli vizsga (“C” típus) sikeres letétele esetén adható ki.

- A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minõsíthetõ sikeresnek, ha a vizsgázó az elõírt pontszámok 60 %-át teljesítette. Az írásbeli vizsgán (“B” típusú nyelvvizsga) valamennyi fokon és nyelvbõl egységesen 100 pont szerezhetõ. A szóbeli (“A” típusú nyelvvizsga) vizsgán az alábbi pontok szerezhetõk:

A nyelvvizsga követelményei

 

- Az alapszintû nyelvtudást mérõ nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben történõ elemi, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

A vizsga az alábbi nyelvi készségek vizsgálatára irányul:

 1. a nyelvhasználóhoz intézett egyszerûbb közlések és kérdések lényegének megértésére,
 2. a nyelvhasználó megfelelõ, a kommunikáció más résztvevõi számára érthetõ módon történõ reagálására a hozzá intézett beszédre, képessége elemi beszédszándékok kifejezésére,
 3. a nyelvhasználó által írásban kapott egyszerû szövegek megértésére,
 4. a nyelvhasználó képessége elemi szintû információ írásban történõ rögzítésére, valamint az információ egyszerû, érthetõ formában történõ írásbeli továbbítására,
 5. a nyelvhasználó képessége egyszerû szöveg tartalmilag hozzávetõlegesen pontos közvetítésére.

- A középszintû nyelvtudást mérõ nyelvvizsgán a mindennapi élet során, önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni. A vizsga az alábbi nyelvi készségek vizsgálatára irányul:

 1. a nyelvhasználóhoz intézett közlések és kérdések egészének és fõbb elemeinek a megértésére kiszámítható helyzetekben,
 2. a nyelvhasználó megfelelõ, anyanyelvûek számára is teljesen érthetõ reagálása a hozzá intézett beszédre, folyamatos részvétele a kommunikációban,
 3. a nyelvhasználó által írásban kapott szöveg egészének és fõbb elemeinek megértésére,
 4. a nyelvhasználó képessége az információ megfelelõen szerkesztett, tartalmilag egységes írásban történõ rögzítésére, valamint az írásbeli információ anyanyelvûek számára is elfogadható továbbítására,
 5. a nyelvhasználó által közvetített szövegnek az információ jelentõs sérülése nélküli továbbítására,
 6. a nyelvhasználó megfelelõ ismeretére az adott nyelv hétköznapi kommunikációs szokásairól.

 

- A felsõszintû nyelvtudást mérõ nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben történõ bármely idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a nyelv szabályainak teljes eszköztárát helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni. A vizsga az alábbi nyelvi készségek vizsgálatára irányul:

 1. a nyelvhasználóhoz intézett minden szóbeli közlés egészének és részleteinek megértésére,
 2. a nyelvhasználó rendezett, jól tagolt, formailag szinte kifogástalan, retorikai eszközöket is alkalmazó módon történõ reagálására a hozzá intézett beszédre,
 3. a nyelvhasználó által írásban kapott bármely szöveg megértésére, beleértve a szövegkörnyezet és a stílusjegyek felismerését,
 4. a nyelvhasználó képessége az információ tartalmi és szerkesztési szempontból helyes írásbeli rögzítésére, továbbítására, beleértve a szövegkörnyezet és a stílusjegyek megfelelõ alkalmazását,
 5. a nyelvhasználó által közvetített szöveg információveszteség nélküli továbbítására, alkalmazkodására az üzenet címzettjének kulturális és szakmai adottságaihoz,
 6. a nyelvhasználó jártasságára az adott nyelv kultúrájában, hétköznapi és irodalmi nyelvhasználatában.

 

A 2008. évre tervezett írásbeli nyelvvizsgák idõpontjai

(A szóbeli vizsgák beosztása a jelentkezési határidõ lejárta után történik.)

 

NYELV, FOK VIZSGAHÓNAP, NAP JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ
ANGOL alap, közép, felsõ 2008. január 12. 2007. december 7.
FRANCIA alap, közép, felsõ 2008. január 12. 2007. december 7.
NÉMET alap, közép, felsõ 2008. január 12. 2007. december 7.
OLASZ alap, közép, felsõ 2008. január 12. 2007. december 7.
OROSZ alap, közép 2008. január 12. 2007. december 7.
ANGOL alap, közép 2008. május 17. 2008. április 25.
FRANCIA alap, közép 2008. május 17. 2008. április 25.
NÉMET alap, közép 2008. május 17. 2008. április 25.
ANGOL alap, közép, felsõ 2008. november 8. 2008. október 17.
FRANCIA alap, közép, felsõ 2008. november 8. 2008. október 17.
NÉMET alap, közép, felsõ 2008. november 8. 2008. október 17.
OLASZ alap, közép, felsõ 2008. november 8. 2008. október 17.
OROSZ alap, közép, felsõ 2008. november 8. 2008. október 17.A vizsgára jelentkezõ az írásbeli vizsgára a kiírt idõpontokban jelentkezhet.
A jelentkezési határidõ után az adott hónapra jelentkezést nem fogadunk el!

A szóbeli vizsgabeosztás a jelentkezés után történik, melyrõl a vizsgázót levélben értesítjük.

Vizsgára jelentkezni a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9018) 1. épület I. emelet 112-es szobában, illetve az ITK-ban (a jelentkezési lapon ZMNE vizsgahely megjelöléssel Bp. VIII. ker. Rigó u. 16.) lehet. Csekkek és jelentkezési lapok ugyanott kaphatók. A befizetett csekket és a kitöltött jelentkezési lapot az elõadóknak lehet leadni, illetve postai úton elküldeni. Az elõadók igazolószelvénnyel igazolják a vizsgára történõ jelentkezést. További információt az elõadók, ügyintézõk szolgáltatnak.

Vizsgahalasztást csak személyesen lehet kérni, a halasztási díj 1000., Ft., melyet csekken kell befizetni.

 

Ügyfélfogadás

Helye: I. épület I. emelet 112-114.
Idõpont: Hétfõ 09,00 – 12,00
Kedd 13,00 – 15,00
Szerda 09,00 – 12,00
Csütörtök 13,00 – 15,00

 

Vizsgadíjak

 

Általános nyelvvizsga

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

6.800.- Ft.

7.400.- Ft.

14.200.- Ft.

Középfok

7.900.- Ft.

9.900.- Ft.

17.800.- Ft.

Felsõfok

8.950.- Ft.

10.900.- Ft.

19.850.- Ft.

 

Vizsgaeredmények tájékoztatási módja

 

Az írásbeli dolgozatok javítási határideje a vizsgától számított 6 hét.

Az írásbeli vizsga eredményét a vizsgázó megtudhatja:

A szóbeli vizsga eredményét a vizsga napján a vizsgacsoport vizsgája után a vizsgaterem ajtajára kifüggesztjük.

A vizsgabizonyítványt az ITK küldi meg.

A ZMNE ITK ORIGO nyelvvizsgahely nyitott vizsgahely, tehát nemcsak a HM, Vezérkar által szervezett nyelvtanfolyamon résztvevõ hallgatók vizsgázhatnak ebben a rendszerben, hanem bárki