Újjáalakult a Hadtudományi Bizottság

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Hadtudományi Bizottsága (továbbiakban HB) 2005. szeptember 16-án az éves munkaprogramnak megfelelõen megtartotta tisztújító ülését.

Az ülés megnyitójaként Ács Tibor elnök röviden értékelte a bizottság elmúlt három évben végzett munkáját, és kiemelte azokat a feladatokat, amelyeket a bizottság az elmúlt években eredményesen elvégzett. A bizottság 3 éves munkáját alapvetõen az éves munkaprogramjai alapján végezte, amelynek alapját az Akadémiai törvény, az MTA Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend; az MTA közgyûlési határozatai és stratégiai kutatási irányelvei; a IX. Osztály döntései és iránymutatásai; a HB és hadtudományi köztestületi tagjai I. tudományos konferenciájának állásfoglalása; a hadtudomány és a katonai mûszaki tudomány fejlõdését meghatározó folyamatok és lehetõségek képezik.

Ezekkel összhangban a bizottság kiemelt feladatként kezelte az önkéntes, professzionális haderõ funkció-, feladat- és szervezetrendszerének kialakításához és továbbfejlesztéséhez kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladatok támogatását, a hadtudomány és katonai mûszaki tudományok fejlõdésének tendenciáit, a hazai és nemzetközi tudományos kutatások eredményeit.

A bizottság tudományos irányító, koordináló, segítõ és szervezõ tevékenységét úgy látja el, hogy ezzel is ösztönözze: a magyar és az egyetemes hadügy múltjának, jelenének és jövõjének kutatásait; a nemzet és hadereje elõtt álló lehetõségek feltárását és követhetõ alternatívák megfogalmazását a törvényhozás és kormányzat számára; továbbá a tudományos eredmények hazai felhasználását és megismertetését a mértékadó külföldi szakmai körökkel.

Külön szólt arról a kuriózumnak tekintendõ eseményrõl, mely szerint az Afganisztánban tevékenykedõ magyar kontingens tagjai egy temetõben megtalálták Stein Aurél elhanyagolt állapotban lévõ sírját, amelyet méltó módon rendbe tettek és errõl tájékoztatták Vizi E. Szilvesztert, az MTA elnökét.

A bizottság elnöke külön kiemelte és méltatta azon bizottsági tagok munkáját, akik a hadtudomány érdekében hosszú évek óta kiemelkedõ tevékenységet folytattak és tudományos eredményeikkel hozzájárultak a hadtudomány elismertségéhez, de az újjáválasztás során a bizottságból kimaradtak (Farkas József, Janza Károly, Mórocz Lajos, Õsz Sándor). Majd bejelentette a Hadtudományi Bizottság korábbi elnökségének lemondását és átadta a levezetõ elnöki tisztet a bizottság korelnökének Móricz Lajosnak, aki felkérte az elõkészítõ és választási bizottság elnökét, Szabó Józsefet az elvégzett munkáról tegyen jelentést.

A jelentés szerint 274 fõ köztestületi tag közül 148 fõ élt jelölési és szavazási jogával, amely szavazatok közül 133 volt érvényes. A szavazólapon szereplõ, a bizottságba megválasztásra került jelöltekre beérkezett szavazatok közül a legtöbb 130, a legkevesebb 101 volt. A jelölteken kívül szavazat érkezett még további 87 köztestületi tagra (7, vagy ennél kevesebb, 56 fõ esetében 1-1).

A szavazás eredményeként az újjáalakult HB tagjai lettek:

A hadtudomány doktorai (DSc, MTA doktora) közül:

Ács Tibor, Bognár Károly, Csatári Sándor, Dombrády Loránd, Halász László, Horváth Miklós, Kende György, Kõszegvári Tibor, Matus János, Móricz Lajos, Solymosi József, Szabó János, Szabó József, Szabó Miklós, Széplaki János és Ungvár Gyula.

A hadtudomány kandidátusai (CSc) és PhD fokozatosai közül:

Bolgár Judit, Deák János, Felházi Sándor, Harai Dénes, Holló József, Lakatos László, Munk Sándor, Nagy Tibor, Óvári Gyula, Padányi József, Sándor Vilmos, Svéd László, Szenes Zoltán és Szilágyi Tivadar.

MTA közgyûlés doktori képviselõi:

Ács Tibor, Szabó Miklós, Szilágyi Tivadar.

Az eredmény ismertetése után a bizottság tisztségviselõinek megválasztására került sor. Szabó József elsõként a távollévõ Szabó Miklós írásbeli javaslatát ismertette az elnökség tagjaival. Ebben elnöknek Ács Tibort, elnökhelyetteseknek Szabó Jánost, Szilágyi Tivadart és Szenes Zoltánt, titkárnak Felházi Sándort javasolta. A hozzászólások során Horváth Miklós, Kõszegvári Tibor, Kende György és Solymosi József fogalmazták meg az elnökség munkakörével kapcsolatos ajánlásaikat.

A javasolt személyeket a tagság nyílt szavazással elfogadta, majd a szavazólapok elkészítését követõen titkos szavazásra került sor. A Hadtudományi Bizottság elnökségének összetételére, tisztségviselõire 26 szavazat érkezett be, valamennyi érvényes volt. Ennek eredményeként megválasztásra került:

Elnök:     Ács Tibor;

Elnökhelyettesek:
     Szabó János,
     Szenes Zoltán és
     Szilágyi Tivadar;

Titkár:     Felházi Sándor.

A szavazás eredményének ismertetését követõen Móricz Lajos korelnök átadta, visz-szaadta az elnöklést az újraválasztott elnöknek Ács Tibornak, aki az újonnan megválasztott elnökség nevében megköszönte a bizottság tagjainak bizalmát és tájékoztatást adott a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó hadtudományi rendezvényekrõl, eseményekrõl.

Legvégül az elnök ismertette azokat a feladatokat, amelyek az év hátralévõ részében a Hadtudományi Bizottság és köztestületi tagjai szervezõ munkáját és részvételét érintik. Ezek közül is kiemelkedik a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata, amelynek lebonyolításában a programok kidolgozásában, a rendezvények megszervezésében a HB együttmûködik a Magyar Tudományos Akadémiával és a IX. Osztállyal, a Honvédelmi Minisztériummal és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel.

Befejezésül az elnök bejelentette: az évadzáró ülésre 2005. december 14-én kerül sor.

 Felházi Sándor
titkár