A 2007/2008-as tanévben pályázható kutatási témák

KATONAI MÛSZAKI INFRASTRUKTÚRA TUDOMÁNYSZAK

Fsz.

A doktori téma címe

Témavezető*

1.

Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései

Dr. Baráth Sándor, CSc

Tel.: 30-382-6162

2.

létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO előírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire

Dr. Baráth Sándor, CSc

 

3.

Új generációs támadó fegyverek hatása a különböző típusú, anyagú és funkciójú életvédelmi létesítményekre, azok többfunkciós alkalmazhatóságának vizsgálata a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével

Dr. Horváth Tibor, PhD.

Tel.: 20-981-3329

4.

A meglévő állandó és fél állandó állami és katonai rendeltetésű védett létesítmények további alkalmazhatóságának átértékelése, az új típusú támadó fegyverek paramétereinek és a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével

Dr. Horváth Tibor, PhD.

 

5.

 

A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire

Dr. Kovács Ferenc, PhD.

Tel.: 30-343-8362

6.

A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése

Dr. Kovács Ferenc, PhD.

 

7.

Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei

Dr. Kovács Ferenc, PhD.

 

8.

Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplő alapelvekre

Dr. habil. Kovács Tibor, PhD.

Tel: 432-9000/41-019 HM

9.

Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására

Dr. habil. Lukács László, CSc.

Tel.: 456-1081

10.

Bűnös célú/terror robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei

Dr. habil. Lukács László, CSc.

11.

A kritikus infrastruktúrák katasztrófa érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetőségei, módszerei

Dr. Tóth Rudolf, PhD.

Tel.: 456-1081

* Minden témavezető elérhető dr. Lukács László, tudományszak vezetőn keresztül is

HADITECHNIKA TUDOMÁNYSZAK

Fsz.

A doktori téma címe

Témavezető

1.

A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerűsítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, műszaki, gazdasági összefüggései

Dr. Ungvár Gyula DSc.
T.: 432-9000/29-568
HM:29-568

2.

A modern szabályozástechnika új járműdinamikai alkalmazásai

Dr. Szabolcsi Róbert PhD.
T.: 06-56/343-422

3.

A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése

Dr. Turcsányi Károly CSc.
T.: 432-9069
HM:29-169

4.

Katonai és védelmi minőségügy, szabványosítás

Dr. Turcsányi Károly CSc.

5.

A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével

Dr. Szabó Sándor CSc.
T.: 432-9000/29-124
HM: 29-124

6.

Az idegen hadseregek korszerű műszaki technikai eszközei, harcanyagai és alkalmazásuk elvei

Dr. Szabó Sándor CSc.

7.

A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között

Dr. Kovács Tibor PhD

 

8.

A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata

Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO.

Dr. Kende György DSc.
T.: 432-9000/29-174
HM: 29-174

9.

A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén

Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education

Dr. Kende György DSc.

10.

Rezgéscsökkentő eljárások haditechnikai alkalmazásának kutatása különös tekintettel a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának csökkentésére

Dr. Sipos Jenő PhD.
T.: 432-9178
HM: 41-111

11.

Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei kiképzési időszak és együttműködési tevékenységek során

Dr. Óvári Gyula CSc.
T.: 06-56/343-422
HM: 43/79-00

12.

Az MH katonai helikopterei alkalmazásának repülőműszaki kérdései, különös tekintettel a nemzetközi harci és szállítási alkalmazások során

Dr. Óvári Gyula CSc.

13.

A NATO Földi Telepítésű Légvédelmi Szenzor és Vezetési Rendszer Eszközeinek, Elemeinek műszaki technikai biztosítása

Dr. Balajti István CSc

14.

Reacting to New Air Defence Threats: Netcentric Approach of Long Range Survaillance Radars Augmented by VHF radars

Dr. István Balajti CSc

15.

Haditechnikai eszközök értékelésének, összehasonlító elemzésének valamint adott feladatra történő kiválasztásának módszerei és gyakorlata

Dr. Gyarmati József PhD.

Tel: 432-9000/29-680

 

VÉDELMI ELEKTRONIKA (INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ) TUDOMÁNYSZAK
Fsz.

A doktori téma címe

Témavezető

1

Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban

Dr. Fekete Károly, PhD

T: 432-9000/29-153

2

Az űrtávközlés katonai alkalmazása

Dr. Fekete Károly, PhD

3

Az informatikai módszerek és eszközök katonai alkalmazásának sajátosságai és feltételei

Dr. Fodor Imre, CSc

T: 432-9153; 41-167

4

Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme

Dr. Haig Zsolt, PhD

T: 432-9000/29-343

5

Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások

Dr. Haig Zsolt, PhD

6

Információs terrorizmus módszerei és eszközrendszere

Dr. Kovács László, PhD

T: 432-9000/29-734

7

Az elektronikai felderítés korszerű eszközei kutatása és fejlesztése

Dr. Kovács László, PhD

8

Adatfeldolgozási technikák és technológiák a felderítésben

Dr. Kovács László, PhD

9

Kisméretű pilótanélküli repülőgépek fedélzetére telepíthető nagy hatékonyságú precíziós csapásmérő harceszközök

Dr. Molnár László, CSc

T:424-1715

10

A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései.

Dr. Munk Sándor, CSc

T: 432-9000/29-399

11

A Magyar Honvédség és a védelmi szféra informatikai védelmének technikai kérdései.

Dr. Munk Sándor, CSc

12

A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek üzemeltetési kérdései (módszerei, folyamatai, szabályozása)

Dr. Munk Sándor, CSc

13

Kooperatív harci képességek technikai felderítési követelményei

Dr. Nagy Pál, PhD

T: 432-9269 41-097

14

Tudás alapú integrált felderítő rendszerek (ISTAR)

Dr. Nagy Pál, PhD

15

Radarjelek feldolgozása FPGA-val, alkalmazási mintapéldákkal

Dr. Ősz Sándor DSc
T: 264-3340

16

Kutatási és tanítási módszerek kidolgozása a LabView programra

Dr. Ősz Sándor DSc.

17

Az analóg áramkörök digitális megfelelői a radartechnikában, a jelkeveréssel, konverzióval, FFT-el, digitális szűrőkkel és a radar speciális egységeivel kapcsolatos összetett jelfeldolgozási eredmények kidolgozása.

Dr. Ősz Sándor DSc.

18

Alternatív vezetékpótló megoldások a védelmi szférában

Dr. Rajnai Zoltán, PhD

T: 432-9000/29-148

19

A privatizált távközlő hálózatok igénybevétele katasztrófavédelemre

Dr. Sándor Miklós PhD.

T: 432-9045; 29-145

20

Az ország egységes távközlő hálózatának (OTH) igénybevétele katasztrófavédelemre

Dr. Sándor Miklós PhD.

21

Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban

Dr. Seres György DSc

T: 367-1443

22

Use of e-learning and distance learning in military higher education

Dr. Seres György DSc

23

A katonai rendszerek modellezése

Dr. Seres György DSc

24

Modelling of military systems

Dr. Seres György DSc

25

Űrdinamika

Dr. Szabó József DSc.

T: 432-9000/26-683

26

Az elektronikai védelem műszaki eljárásainak és eszközeinek kutatása, fejlesztése

Dr. Vass Sándor, CSc

T: 432-9000/29-346

27

A katonák védelmét, képességeit növelő elektronikai eszközök, rendszerek fejlesztése

Dr. Vass Sándor, CSc

28

Az infokommunikációs eszközök, rendszerek biztonságos üzemeltetésének kérdései

Dr. Vass Sándor, CSc

29

Irányított energiájú fegyverek és alkalmazásuk kérdései a 21. századi hadszíntéren

Dr. Ványa László, PhD

T: 432-9000/29-224

30

Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben

Dr. Ványa László, PhD

31

Az információs társadalom új típusú, korszerű technológiára épülő, képesség alapú hadserege lehetséges fejlődési irányainak vizsgálata

Dr. Várhegyi István CSc

T: 340-3824

32

A 21. század háborúk tapasztalatainak komplex információs hadviselési elemzése

Dr. Várhegyi István CSc

33

Komplex villamos rendszerek vizsgálata

Dr. Zsigmond Gyula, PhD

T: 432-9172; 41-151

 

KÖRNYEZETBIZTONSÁG ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TUDOMÁNYSZAK
Fsz.

A téma címe

Témavezető

1

A kritikus infrastruktúra, különösen a veszélyes ipari létesítmények biztonságának növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése

Dr. Solymosi József DSc
T.: 432-9004
HM: 29-004

2

Az ABV terrorizmus elleni harc műszaki-technikai feltételeinek kutatása

Dr. Halász László DSc.
T.: 432-9000/29-410
HM: 29-410, 29-311

3

Katasztrófavédelmi helyzetértékelés, a helyzetértékelés és megelőzés kapcsolata. Új kihívások a katasztrófavédelmi helyzetértékelés előtt.

Dr. Halász László DSc.
T.: 432-9000/29-410
HM: 29-410, 29-311

4

A tűzvédelmi törvény hatása a magyar tűzoltóság technikai eszköz fejlesztésére

Dr. Halász László DSc.

Konz: Dr. Nagy Lajos ny.tü. mk. ezds.PhD

5

ABV és természeti katasztrófák megelőzésére és felszámolására hivatott szervezetek hatékonyságának vizsgálata.

Dr. habil. Grósz Zoltán PhD.
T.: 432-9000/29-409
HM: 29-409

6

Vegyi fegyverek elterjedésének korlátozására, ellenőrzésükre alkalmazható műszaki lehetőségek.

Dr. Földi László mk. őrnagy, PhD
T.: 432-9000/29-566
HM: 29-566

7

Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, különös tekintettel a modern műszaki lehetőségek alkalmazására

Dr. Földi László mk. őrnagy, PhD
T.: 432-9000/29-566
HM: 29-566

8

Az újfajta ABV veszélyforrások és az ellenük való védekezést szolgáló eljárás és eszközrendszerek kutatása

Dr. habil. Vincze Árpád PhD.
T.: 432-9000/29-337
HM: 29-337

9

A nukleáris környezetellenőrzés eljárás- és eszközrendszerének fejlesztése.

Dr. habil. Vincze Árpád PhD.
T.: 432-9000/29-337
HM: 29-337

10

A környezetbiztonság- és katasztrófavédelem egészségügyi vonatkozásai

Dr. Kóródi Gyula o. alezredes PhD

11

Veszélyes üzemek veszélytelen működését bizonyító módszerek és eljárások fejlesztése

Dr. Szakál Béla PhD.
T.: 251-1060
H:

12

A tűzoltási taktikáinak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségei

Dr. habil. Cziva Oszkár tű. Ezds, PhD

T.:459-2450

13

A kárhelyszíni beavatkozás során a társszervek együttműködésének lehetőségei

Dr. habil. Cziva Oszkár tű. Ezds, PhD

T.:459-2450

14

A tűzoltói beavatkozásokra való felkészítés keretének a kutatása

Dr. habil. Cziva Oszkár tű. Ezds, PhD

T.:459-2450

15

A bioetika katonai alkalmazása nem halálos fegyverek (NLW) rendszerbe állításával kapcsolatban.

Dr. Huszár András r. o. ezds, PhD

T.: 06 309497863

 

16

Új módszerek a személy azonosítására és a halál időpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén

Dr. Huszár András r. o. ezds, PhD

T.: 06 309497863

17

Az ABV fegyverek diagnosztikai, analitikai vonatkozásai.

Dr. Fűrész József CSc.
T.: 432-9123
HM: 29-682

18

A kritikus infrastruktúra katasztrófavédelmi biztonságát szolgáló eljárás- és eszközrendszer kutatása

Dr.habil. Bukovics István CSc.

T: 469-4301

19

A globális klímaváltozás várható katasztrófavédelmi kérdéseinek vizsgálata

Dr.habil. Bukovics István CSc.

T: 469-4301

20

A Magyar Köztársaság védelemgazdasági stratégiája időszerű változásainak kutatása

Dr. Nógrádi György CSc
T.: 218-0577 (fax is)

HM: 21-215

21

A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai biztosításának rendszere, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése

Dr. Tóth Rudolf PhD

 

T: HM:

 

KATONAI KÖZLEKEDÉSI RENDSZERTECHNIKA TUDOMÁNYSZAK

Fsz.

A doktori téma címe

Témavezeto

1.

Korszerű katonai szállítási technológiák, irányítási és technikai háttér. Az MH kijelölt szervezeteinek mobilitását biztosító feltételrendszer vizsgálata.

Dr. Réger Béla
T.: 432-9000/29-138
HM: 29-138

2.

A kettős rendeltetésű eszközök alkalmazásának lehetőségei, létrehozásuk feltételrendszere a katonai közlekedésben

Dr. Szűcs László
T.: 432-9000/29-402
HM: 29-402

3.

A katonai közlekedési rendszer felkészítésének hadműveleti követelményei, jogszabályi, finanszírozási, szervezeti és technikai háttere.

Dr. Szűcs László

4.

Kombinált szállítási technológiák katonai alkalmazási feltételeinek vizsgálata.

Dr. Szűcs László

5.

Katonai logisztikai folyamatok hatékonysági vizsgálata.

Dr. Réger Béla

6.

A többnemzeti haderő mozgatásának, át- és visszacsoportosításának lehetőségei, valamint a végrehajtás kontrollálása számítógépes támogatásának lehetőségei, a mozgáskoordinálás lehetőségei különböző hadszíntereken.

Dr. Szűcs László

 

TÉRKÉPÉSZET ÉS GEOINFORMATIKA TUDOMÁNYSZAK

Fsz.

A doktori téma címe

Témavezeto

1.

A térképészeti és geoinformatikai információk nemzetgazdasági aspektusai

Dr. Paskó József nyá. mk. ezredes, egyetemi docens, CSc
T.: 432-9000/41-063
M.: 06 30 547 7605

2.

Távérzékelés útján nyert adatok, anyagok felhasználásának nemzetgazdasági területei, a védelmi szféra érdekeinek figyelembevételével

Dr. Paskó József

3.

Térinformatikai rendszerek, térképészeti adatbázisok a parancsnoki (vezetői) döntéshozatali folyamatban

Dr. Für Gáspár alezredes, egyetemi docens, PhD

T.: 432-9000/41-044
M.: 06 30 238 5359

4.

A szatellita geodézia, és a távérzékelés útján nyert információk katonai alkalmazása a földi- és a légi-navigációban.

Dr. Mihalik József mk. alezredes PhD. T.: 336 2041
HM: 31 905
M.: 06 20 555 1860

5.

Korszerű térképészeti anyagok előállítását szolgáló technológiák

Dr. Alabér László mk. alezredes PhD.

T.: 336 2031
HM: 31 620/3313 M.: 06 20 555 1752

6.

Geoinformatika helye, és szerepe a katonai műveletek tervezésében, szervezésében, és vezetésében.

Dr. Für Gáspár alezredes,

7.

Geoinformatika helye, és szerepe a harcvezetési rendszerekben

Dr. Furján Attila alezredes, egyetemi docens, PhD

T.: 432-9000/41-086
M.: 06 30 586 94

 

BIZTONSÁGTECHNIKA TUDOMÁNYSZAK

Fsz.

A doktori téma címe

Témavezető

1.

Repülőcsapatok, és légvédelmi csapatok katasztrófavédelme és annak biztonságtechnikai vonzatai

Dr. Jakab László alezredes, egyetemi docens , PhD

M.: 06-30-3689179

2.

Repülőcsapatok és légvédelmi csapatok környezetvédelme és annak biztonságtechnikai vonzatai

Dr. Jakab László alezredes, egyetemi docens , PhD

3.

Repülőcsapatok tűzvédelmi felkészítése a NATO TACEVAL program alapján

Dr. Jakab László alezredes, egyetemi docens , PhD

4.

A Légierő csapatai ABV védelmének biztonságtechnikai aspektusai

Dr. Jakab László alezredes, egyetemi docens , PhD

5.

A FORCE PROTECTION biztonságtechnikai aspektusai a Légierőben

Dr. Jakab László alezredes, egyetemi docens , PhD

6.

Elektronikus biztonsági rendszerek műszaki megbízhatósága

Dr. Zsigmond Gyula főiskolai tanár
T.432 9172, 432 9000/41-151

M.: 06 30 309 3997

7.

Épületbelsők tűzvédelmi jellemzőinek laboratóriumi vizsgálati eredményei, és a gyakorlati hasznosítás összefüggései

Dr. Beda László tű. ezredes

T. : 2511060
M.: 06-20-951-4686

8.

Matematikai tűzmodellek alkalmazhatósága a megtörtént tüzek elemzésében

Dr. Beda László tű. ezredes

9.

A mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai

Dr. Beda László tű. ezredes

10.

A repülésbiztonság elmélete. A repülőesemények megelőzése érdekében folytatott munka, illetve a bekövetkezett repülőesemények okai feltárásának gyakorlata

Dr. Varga Ferenc ezredes

M.: 30 949 5624

11.

A végeselem módszer alkalmazási lehetőségei mechanikus biztonságvédelmi eszközök méretezése során, különös tekintettel a biztonsági zárbetétekre

Dr. Goda Tibor PhD
T.: 219-6458

M.: 06-20-334-1271

12.

Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei

Dr. Kiss Sándor mk. alezredes, egyetemi docens, PhD.
T.: 432-9190, HM 41-191

M.: 06-70-311-9216

13.

A tűzvédelem jellemző területei között fennálló kapcsolatok kutatása, tudományos igényű magyarázata

Dr. Kiss Sándor mk. alezredes, egyetemi docens, PhD.

14.

Az elektronikus megfigyelő és ellenőrző rendszerek alkalmazásának objektumorientált optimalizálása

Dr. habil. Kovács Tibor mk. alezredes, CSc

T.: 474-1107 HM: 22-139

15.

Polgári védelem napjainkban

Dr. habil Simon Ákos CSc

16.

Veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása

Dr. habil Simon Ákos CSc

17.

A kulturális javak védelme

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin r.alez. főiskolai docens

18.

Bűnmegelőzés és vagyonvédelem

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin r.alez. főiskolai docens

19.

Az új fejlesztőeszközök által kínált biztonsági megoldások kockázatelemzése, a különböző biztonsági megoldások összehasonlító elemzése, biztonsági eljárások, minták kidolgozása

Dr. Sipos Marianna főiskolai docens, PhD

M.: 06-30-3078-37

20.

Adatbiztonság, az adathozzáférés, adatmódosítás, adatmásolás, adattovábbítás biztonsági korlátai és lehetőségei

Dr. Sipos Marianna főiskolai docens, PhD

21.

Intelligens épületbiztonsági szoftverek, a biztonsági rendszerek és berendezések adatainak továbbítása, jelzések hatékony kiértékelési mechanizmusának kidolgozása

Dr. Sipos Marianna főiskolai docens, PhD

22.

Repülőeszközök sárkánya gépészeti rendszereinek összehasonlítása, biztonságtechnikai korszerűsítése

Dr. Óvári Gyula mk. ezredes egyetemi tanár
T.: 56-512530
M.: 30-9848675

23.

Repülőeszközök hajózó személyzete és utasai egyéni és csoportos mentő, valamint biztonsági rendszereinek összehasonlítása, korszerűsítése

Dr. Óvári Gyula mk. ezredes egyetemi tanár

24.

Repülőeszközök előkészítése, karbantartása és javítása során alkalmazható módszerek, technológiák korszerűsítése, preventív eljárások kidolgozása a repülésbiztonsági szint fokozására

Dr. Óvári Gyula mk. ezredes egyetemi tanár

25.

Koalíciós katonai (katonai/polgári) repülési feladatok során megoldandó repülésbiztonsági, biztonságtechnikai kérdések tudományos feldolgozása

Dr. Óvári Gyula mk. ezredes egyetemi tanár

26.

Kültéri mechanikus védelmi rendszerek fejlesztése

Dr. Sipos Jenő mk. alezredes főiskolai tanár

T: 41111
M: 06-30-436-7609

27.

Pénzintézeti biztonságvédelem és bűnmegelőzés

Dr. Sipos Jenő PhD

28.

A helikopterek stabilitása és kormányozhatóságának repülésbiztonsági összefüggései.

Dr. Békési László nyá.mk. ezredes főiskolai docens
T.: 56-512536
M.: 06-30-9113206

29.

A helikopterek repülési üzemmódjai és ezek hatása a repülésbiztonságra.

Dr. Békési László nyá.mk. ezredes főisko lai docens

30.

A személyvédelem módszerei, végrehajtásának sajátosságai

Dr Berek Lajos mk. ezds.
T. 4329160
M.: 30 2576063

31.

A katonai és más objektumok védelmének tervezésének és szervezésének alapjai

Dr Berek Lajos mk. ezds.

32.

Rendezvények fajtái, biztosításának sajátosságai

Dr Berek Lajos mk. ezds.

33.

A pénz- és értékszállítás elméleti alapjai és módszerei

Dr Berek Lajos mk. ezds.

34.

Kockázatelemzés módszerei vagyonvédelemben, a munkavédelemben és a tűzvédelemben

Dr Berek Lajos mk. ezds.

35.

A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai biztosításának rendszere, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése.

Dr. Tóth Rudolf
M.: 06 /20/ 414-3226

36.

Katasztrófák által veszélyeztetett és sújtott területek helyreállításának és újjáépítésének követelményrendszere, gyakorlati megvalósításának vizsgálata és elemzése

Dr. Tóth Rudolf

 

VÉDELMI IGAZGATÁS TUDOMÁNYSZAK

Fsz.

  A doktori téma címe

  Témavezető

1

A Védelmi Igazgatás szervezetrendszerének kialakítása

Dr. habil. Horváth László

2

A védelmi tervezés, haderőfejlesztés és személyi biztosítás a Magyar Köztársaságban

Dr. Hülvely Lajos

3

A védelmi igazgatási tevékenység szervezési feladatai

Dr. Szigeti Lajos

4

A védelmi igazgatási feladatok végzésének vezetési aspektusai

Dr. Czuprák Ottó

5

A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben

Dr. Hülvely Lajos

6

Az Országvédelem és a Védelmi igazgatási tevékenység kapcsolódási területei

Dr. habil. Horváth László

7

A védelmi igazgatás feladatainak megjelenése az önkormányzatoknál.

Dr. Körtvélyessy Zsolt

8

Komplex veszélyhelyzetek operatív döntéstámogatása

Dr. habil. Mezey Gyula

9

Az informatika szerepe a köz-, és védelmi igazgatásban

Dr. Munk Sándor

10

Az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban, konkrét példák, esetek bemutatása.

Dr. Körtvélyessy Zsolt

11

A jogalkalmazás hiányosságaiból eredő szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor működésében.

Dr. habil. Horváth László

12

Vizsgálat, elemzés egy-egy nonprofit szervezet vezetéséről, a térségi, települési kötődéséről, a helyi társadalomba való beágyazódásáról.

Dr. Kósa László

13

Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés a civil szervezetek tevékenységi körében, a törvények, jogszabályok, helyi döntések megalkotásában való részvétel lehetőségei, a hálószervezetek szerepe.

Dr. habil. Horváth László

 

© KMDI 2007.