A Vak Hadirokkantak Országos Egyesületének megalakulása.


A megalakulás körülményei

Az I. világháborúból hazatért magyar vak hadirokkantak alapították meg 1918-ban a civil Vakok Szövetségét. Ez a szövetség támogatta tagjait, munkába helyezésükrõl is gondoskodott. Hetven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az 1989-ben megjelent Egyesülési Törvény értelmében megalakulhasson a vak hadirokkantak szervezete: 1991-ben a Budapesti és Pest megyei Csoportunk, amelynek jogutódjaként 1992-ben jött létre a Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete, mint önálló jogi szervezet.

Egyesületünk létjogosultságát a különbözõ hivatalos szervek - tájékozatlanságuk miatt - csak nehezen fogadták el.

 Cél és Feladatok

A Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete azzal a céllal alakult meg, hogy az országban élõ látássérült hadirokkantakat, özvegyeiket, árváikat, valamint a vak hadiözvegyeket felkutassa és érdekképviseletüket ellássa.

Feladataink közé tartozik:

Egyesületünk kulturális feladatokat is ellát: tagjaink részére kirándulásokat, különbözõ ismeretszerzõ programokat szervezünk.

Az egyesület tagjairól

Nagy fontosságot tulajdonítunk a tagszervezésnek. Tagtoborzás céljából idõközönként felhívások jelennek meg rádió- és TV-állomásokon, napilapokban és folyóiratokban. Sajnálatos dolognak tartjuk, hogy a hadigondozással foglalkozó szerveknél nincs olyan nyilvántartás, amelybõl kiderülne, hogy a hadirokkantak milyen sérülés alapján vannak nyilvántartva.

Egyesületünk 49 taggal alakult meg, jelenleg 190 a taglétszámunk.

A tagok megoszlása:

Budapesten 74, vidéken 116.

Legfiatalabb tagunk 24 éves, a legidõsebb 96.

Az egyesületnek ötven pártoló és 6 tiszteletbeli tagja van.

Fiatalabb tagjaink közül még néhányan dolgoznak rokkantnyugdíjuk mellett a hagyományos "vakszakmák"-ban (kefekötés, telefonkezelés), de számítógép-programozónk és gyógymasszõrünk is van. A szellemi pályán jogászok és zenészek tevékenykednek.

 Az egyesület szervezeti felépítése

Egyesületünket egy hét tagból álló elnökség irányítja, munkáját egy három tagú Felügyelõ Bizottság ellenõrzi. Az elnökség két havonként ülésezik, az érdekképviseletet az elnök és a titkár látja el. A titkár feladata még a naprakész tagnyilvántartás, iratkezelés és az egyesület pénzügyeinek intézése a hatályos pénzügyi jogszabályok és az egyesület saját gazdasági ügyrendje szerint. Munkánk megkönnyítése érdekében az egyesület teljes adminisztrációját: a kimenõ és bejövõ levelek iktatását, tagnyilvántartását egy adatbázis kezelõ program segítségével oldja meg. Évente tartunk taggyûlést, amelyen az egyesület vezetõ testületei beszámolnak végzett munkájukról. A tisztségviselõket öt évenként titkos szavazással választja meg. Az elnökség és a tagság közötti kapcsolattartás céljából évente két alkalommal "Egyesületi Hírek" címmel - hangkazettán, síkírásban és E-mail-ben - tájékoztatót ad ki.

Az egyesület gazdálkodása

Szervezetünk az esetenkénti állami támogatásból, tagdíjakból, a SZJA felajánlott egy százalékából, valamint egyéb támogatásokból az elnökség által elõkészített és a taggyûlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 Hadigondozás

Magyarországon 1933-ban hoztak törvényt a hadigondozásról; ez állami feladatnak tekintette a róluk való gondoskodást. Ezt a törvényt a II. világháború befejezéséig alkalmazták, vissza ugyan nem vonták, de különbözõ politikai megfontolásokból az államévtizedekig nem rendezte egységesen a hadigondozottak helyzetét.

Gyökeres változásra az 1989-es rendszerváltás után került sor.

1994. szeptember 1-jén lépett hatályba a XLV. törvény, amely részletesen foglalkozik a hadigondozottak pénzellátásával és egyéb kedvezményeivel. Bár a törvénynek vannak hiányosságai, de alapot szolgáltat arra, hogy az egyesület tagjainak érdekképviseletét elláthassuk.

 Bel- és külföldi kapcsolataink

Egyesületünk fontos feladatának tartja bel- és külföldi társszervezetekkel és más rokkantcsoportokkal a kapcsolattartást. A Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség intézményeivel jók a kapcsolataink. Egyesületünk 1994. óta tagja a vak hadirokkantak nemzetközi szervezetének. Kongresszusaikon egyesületünk is képviselteti magát. A 85 éve mûködõ Németországi Vak Hadirokkantak Szövetségének különösen sokat köszönhetünk; szellemi támogatásukkal sikerült egyesületünket létrehozni.