KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai logisztikai

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles katonai logisztikai vezető

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Logistic Manager.

 

3. Képzési terület: műszaki

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a had- és

biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, a katonai gazdálkodási alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a

mechatronikai mérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a gazdálkodási és

menedzsment, a pénzügy és számvitel, a katonai vezetői, a határrendészeti és- védelmi

vezetői, a védelmi igazgatási, a műszaki menedzser.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 32-56 kredit;

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával

együtt: 52-60 kredit;

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6

kredit;

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit,

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan katonai logisztikai vezető szakemberek képzése, akik a feladatok

végrehajtásához rendelkeznek a szükséges általános műveltséggel, szakmai

intelligenciával, katonai, rendvédelmi, műszaki, gazdasági és jogi alapokkal és legalább

egy idegen nyelv kellő szintű ismeretével, valamint a szakmai ismeretek reproduktív

alkalmazási képességével, melyek alapján kellő gyakorlat megszerzése után alkalmassá

válnak a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél, az önkormányzatoknál vagy más

rokon szakterületeken a logisztikai támogatási feladatok tervezésére, szervezésére és a

végrehajtás irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek,

– a katonai logisztikai területen az ismeretek rendszerezett megértése és

elsajátítása, vezetői ismeretek,

– biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és

elemzésben,

– a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a

termékfelelősség, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a

mérnöketika alapvető ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben

alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete,

– harcász- hadművész (stratégiai és taktikai) ismeretek,

– a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzése,

irányítása, ellenőrzése és működtetése;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a

problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból

származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek

feldolgozására,

– megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések

levonására, döntéshozásra,

– a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására,

eredeti ötletek felvetésére,

– önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére,

bővítésére,

– a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi

területen a logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására,

– a logisztikai támogatás tervezéséhez, szervezéséhez kapcsolódó munka

elvégzésére, a vezetési dokumentumok, okmányok kidolgozására, a

logisztikai támogató szervezetek feladatának meghatározására, irányítására

békében, válsághelyzetben és háborúban egyaránt,

– az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére a

rendkívüli helyzetek körülményei között honi területen és a szövetség

erőinek alkalmazási helyszínein,

– hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben a szakterületüknek megfelelő

rendszeresített haditechnikai eszközök üzemeltetésére és üzemben tartásuk

szervezésére, irányítására, a haditechnikai fejlesztési és korszerűsítési

feladatok vezetésére,

– logisztikai szervezetek vezetésére a NATO és az Európai Unió keretében

együttműködésben a szövetségesek megfelelő szakembereivel,

– hazai és nemzetközi, illetve szövetségi fórumokon a magyar katonai

logisztikai támogató rendszer megfelelő szintű képviseletére,

– olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a

feladatokat tudományos igénnyel kezeljék, további át- és továbbképzéseken

vegyenek részt;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság, autonómia,

– probléma felismerő és megoldó készség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles műveltség,

– információ feldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás

és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő

gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó

ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz

szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 22–36 kredit

operációkutatás a logisztikai rendszerekben, katonaföldrajz, környezetvédelem,

alkalmazott matematika, térinformatika, katonai informatika;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

stratégiai és logisztikai menedzsment, minőségbiztosítás, védelem-gazdaságtan,

védelemtervezés, vezetéspszichológia, vezetői tréning;

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit

katonai logisztika, hadszíntérismeret, NATO logisztika, szárazföldi csapatok

harcászata, szárazföldi csapatok hadműveleti elmélete, logisztikai folyamatok

megszervezése, logisztikai törzsszolgálat, több-nemzeti logisztikai gyakorlat;

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 52–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

általános katonai logisztikai modul, haditechnikai katonai logisztikai modul, ellátásiközlekedési

katonai logisztikai modul speciális ismeretkörei;

diplomamunka: 20 kredit.

 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény

tanterve határoz meg.

 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú

nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél

szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos

szakirodalma van.

 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,

informatika, környezetvédelem;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan,

hadtörténelem/technikatörténet, hadijog/jogi ismeretek, európai uniós

ismeretek;

– szakmai ismeretek (40 kredit): logisztika elmélete, logisztikai támogatás,

haditechnikai ismeretek, mechanika, hőtan, minőségügy, menedzsment

ismeretek, munkavédelem, marketing, közgazdaságtan, védelem-gazdaságtan,

statisztika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.